یه مرغ پشت درهای بسته دارم ...

Posted ۰۱:۰۰ by احمد فرهنگ‌نيا in
ـ ...
ـ چند تا.
ـ چرا چند تا؟
ـ پس چند تا؟
ـ چند تا.
ـ چرا چند تا؟
ـ ...


0 comment(s) to... “یه مرغ پشت درهای بسته دارم ...”